وزیرفرهنگ در نشستی با مدیرعامل و هیات مدیره صندوق هنر بر ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند بودن امور تاکید کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با مدیرعامل و هیات مدیره صندوق هنر بر ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند بودن امور در این صندوق تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این مطلب، افزود: شفاف سازی امور باعث می شود تا همگان در جریان مجموعه اقدامات و فعالیت ها قرار گیرند.
وی ادامه داد: حساسیت نسبت به دقت در انجام امور نیز ضروری است.
صالحی امیری با اشاره به وظایف صندوق اعتباری هنر، افزود: هدف صندوق کمک به اصحاب فرهنگ و هنر به عنوان مخاطبان اصلی آن است.
وی در عین حال تصریح کرد: هر کمکی باید اثر بخش باشد زیرا کمک در شعار و سخنرانی معنایی ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: صندوق اعتباری هنر به عنوان حلقه وصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه هنری و فرهنگی است. بنابراین توجه در ارتباط با مخاطبان اصلی آن مهم است.زیرا هدف صندوق جلب رضایت مخاطب است.
صالحی امیری افزود: صندوق اعتباری هنر نباید فقط به کمک های وزارتخانه اکتفا کند و می تواند از تمامی وزارتخانه ها و نهادها کمک بگیرد.
در بخشی از این نشست علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون به ٢٩ استان سفر داشته ایم و با اصحاب فرهنگ و هنر آن ها نشست هایی برگزار کرده ایم.توجه به امور استان ها ضروری است.
وی افزود: صندوق اعتباری هنر نیز باید به مسایل اصحاب فرهنگ و هنر در استان ها توجه داشته باشد زیرا همه کشور تهران نیست.
در ادامه سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: خدمت به جامعه فرهنگ و هنر کشور فرصتی مغتنم است.
وی افزود: اصحاب فرهنگ و هنر از موثرترین سرمایه های کشور محسوب می شوند و در خدمت به آن ها باید اهتمام داشت.
سیدزاده گفت: اقتصاد فرهنگ از جمله موضوعات مورد توجه و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما نیز به این موضوع توجه خواهیم داشت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی