انعقاد تفاهم نامه بیمه بیش از دو هزار فعال قرآنی

در راستای فراهم آوردن مقدمات بیمه فعالان قرآنی تفاهم نامه ای میان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر تفاهمنامه ای منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر،روز چهارشنبه ١١ مردادماه با حضور معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر تفاهم نامه ای به منظور  تسریع در روند بیمه فعالان قرآنی در محل معاونت قرآن و عترت صورت گرفت.
طی این تفاهمنامه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد شد :
١-پیگیری واریز مبلغ ٣٣ میلیارد ریال به حساب صندوق اعتباری هنربابت استمرار بیمه در سال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع (مبلغ ٢٧ میلیارد ریال برای بیمه سال اول، اسفند ٩٥به حساب صندوق اعتباری هنر واریز شده است)
٢-بررسی صلاحیت متقاضیان بیمه فعالان قرآنی
٣-تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تایید،به تعداد معادل سهم دولت برای یک سال تمام (١٠درصد پایه حقوق مصوب شورای عالی کار به ازای هر نفر)
٤-ارسال فهرست مشخصات فعالان مورد تایید،مطابق با استانداردها به صندوق اعتباری هنر .( فهرست مذکور ١٨ اسفند به صندوق تحویل شده است)
همچنین در مقابل صندوق اعتباری هنر نیز متعهد به انجام  موارد زیر می گردد:
١-بررسی فهرست ارسالی از معاونت و احراز شرایط افراد بر اساس فرمت و نیازهای واحد فناوری و اطلاعات صندوق
٢-صدور معرفی نامه های بیمه برای فعالان قرآنی معرفی شده و عضو صندوق و ارسال به معاونت حداکثر تا پایان مردادماه ٩٦
براساس این گزارش ،مدت این تفاهمنامه دو سال پس از تاریخ انقضا می باشد و تمدید تفاهم نامه و تدام بیمه بیمه شدگان با توافق و تشریک  مساعی طرفین برای تامین بیمه سنوات آتی ،امکان پذیر خواهد بود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی