آخرین مهلت ارسال مدارک جهت دریافت خسارت بیمه تکمیلی سال 95

باتوجه به اتمام مهلت قرارداد بيمه درمان تكميلي صندوق اعتباری هنر با شركت سهامي بيمه ايران در تاریخ 96/3/31، كليه اعضاي تحت پوشش بمنظور ارائه مدارك هزينه هاي درماني حداكثر تا تاريخ31 /96/5 فرصت دارند تا به شعب اصلی بیمه ایران در سراسر کشور و در تهران به نماينده بيمه مستقر در صندوق اعتباری هنر مراجعه نمایند. بدیهی است خسارات کسانیکه که پس از تاریخ مذکور مبادرت به ارائه مدارک نمایند قابل پرداخت نخواهد بود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی