صندوق اعتباری هنر روز پنج شنبه 21 تیر باز است

صندوق اعتباری هنر روز پنج شنبه 21 تیرماه پاسخگوی متقاضیان محترم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی است.

به اطلاع اعضاء محترم صندوق اعتباری هنر می رساند؛ با توجه به اتمام زمان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی در روز پنجشنبه مورخ 21 تیرماه، واحد اعضاء از ساعت 8 الی 14 به منظور ارائه خدمات پاسخگوی متقاضیان است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی