مدیر عامل

 

 

غلامرضا خلیل ارجمندی: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل