بیمه تامین اجتماعی

برابرتوافق صورت گرفته میان سازمان تامین‌اجتماعی ووزارت فرهنگ وارشاداسلامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجدشرایط با معرفی‌نامه صندوق اعتباری هنر بیمه تأمین‌اجتماعی می‌شوند.
برای  استفاده از خدمات بیمه براساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی حداکثر سن برای آقایان 50 سال تمام وبرای خانم ها 45 سال می باشد، چنانچه سن متقاضی بیش ازسنین یاد شده باشد، پذیرش درخواست وی وابسته به دارابودن سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی به میزان دوبرابرمدت مازاد سنی مقررخواهد بود،  در ضمن تمامی افرادیکه حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارندازاعمال شرط سنی معاف می‌باشند. شرایط وخدمات این نوع بیمه براساس مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاداست.


صفحات مرتبط