اخبار

معرفی نامه و کارت صنفی اخذ شده به غیر از سازمان‌ها و خانه‌های نامبرده ، نامعتبر شناخته شده و رد صلاحیت می‌گردد. 
مدیر سیستم منبع: روابط عمومی
Page 1 of 1