پرداخت بیش از 28 میلیارد ریال خسارت بیمه درمان تکمیلی طی 295 مرحله

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد تاکنون به بیش از 39 هزار پرونده رسیدگی و طی 295 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.

در اجرای قرار داد سال 98 بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا امروز بیش از 39 هزارپرونده به شرکت بیمه گر ارسال شده و بیش 28 میلیارد ریال خسارت پاراکلینیکی، بیمارستانی و دندانپزشکی (به جز معرفی نامه های صادر شده) طی 30 هزار تراکنش در 295 مرحله به بیمه شدگان پرداخت شده است.
بیش از 26 هزار نفر از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور و افراد تحت تکفل از بیمه درمان تکمیلی در سال 98 برخوردار شدند.
 بر این اساس 6درصد در طرح امید، 74 درصد در طرح آرامش و 20درصد در طرح رفاه قرار دارند.
ثبت بیش از 169 هزار سند درمانی در سامانه بیمانو در سال 98
درقرار داد سال 98 از طریق مشارکت اعضاء صندوق اعتباری هنر در پیگیری غیرحضوری هزینه های درمان از طریق سامانه بیمانو، بیش از 169 هزارسند درمانی شامل 389 هزار برگ در این سامانه ثبت و بارگذاری شده است.
ارائه خدمت در بیش از هزار و 700 مرکز درمانی، سرپایی و بیمارستانی به بیمه شدگان انجام می‌شود.
قرارداد بیمه تکمیلی سالجاری از تاریخ 98/04/01 لغایت 99/03/31 معتبر می باشد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی