مدیر عامل

 

سید حسین سیدزاده

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره