پیام مدیر عامل

   ای نام تو بهترین سرآغاز         بی نام تو نامه کی کنم باز

رازی که در آفرینش هر پدیده ای است در پس میل به ماندگاری یا  سودای جاودانگی نهان است و هنرها از همین روست که ماندگارند تا نشانه ای از حضور ما بر آیندگان باشند.
اما آنچه که آفریننده و زاینده است، گاه خود از این ماندگاری عاری است و این آثارند که مایه تغییر ذهن ها و اصلاح رفتارهایند و بر کیفیت توسعه ، انسجام جوامع و خلق نیازها و راه های تازه، تاثیر مثبت دارند.
نگاهی به تاریخ نه چندان دور نشان می دهد که در هر فصلی که دغدغه امنیت و معاش از ذهن جامعه و به ویژه اهل فرهنگ و هنر دور مانده، زایش و بالندگی هنر و فرهنگ درسایه آن پدید آمده است. یعنی آن هنگام که بتوانیم سطحی اولیه از رضایت و چتری کوچک از حمایت را برای اصحاب فرهنگ و هنر تامین کنیم، مطلوب اصلی که رونق فرهنگی و پویش هنری است، ساده تر برآورده خواهد شد.     
اگرچه هنر در هر دورانی زاده زمانه است اما رنج وسختی هنرمند در بالندگی و رشادت آن، اثری غیر قابل انکار دارد و آنان که در شرایط دشوار به رسالت هنری پایدار می مانند، میزان درستی برای قضاوت در این باره نیستند، که استثنائات نیز خود نیازمند توجه در خور هستند.
صد البته  در این میان ناگزیریم که به نقشِ گوهرِ یافت ناشدنیِ "اعتماد" در تبلور این بالندگی اشاره کنیم.
که اگر در اجتماعی اعتماد به این کنش گران از جانب حاکمان و مردم در میان نباشد، گاه هر آنچه بر تامین نیازهای دیگر اهتمام کنیم نتیجه مطلوب حاصل نمی¬شود.
(در نگاه پیامبر گرامی ما نیز همین اعتماد است که بهای هر چیز گرانبهایی است، اعتماد به خدا که بزرگتر است.)
آنچه که در اندیشه ما میگذرد نگاهی است به هر دو سوی این مسیر.
نخست، ساختن و  به اعتماد، که سنگ بنای همه مراودات و قضاوت¬ها، همین مبناست. آنجا که ذینفعان در ارتباطشان با یکدیگر و با ما، خالی از اعتماد باشند، امیدِ همگرایی و بالندگی واهی است. و این اعتماد بیش از آنکه با گفتار و نوشتار ما پدیدآید با رفتار و تجربیات مشترک میان ما ساخته می شود.
در این منش، از تبلیغ به تعامل، و از همایش به همنشینی، روی گرداندیم . در اجتماع آنان به مثابه عضوی از همانان حضور یافتیم و به وقت اقدام، یکی راصد نکردیم و به اندازه بود، نمودیم.
دوم، رفع پایدار دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر، اثری غیر قابل انکار در بهبود فضای فرهنگی جامعه که همان هوای تنفس انهاست، دارد که در فعالیت های ما سرلوحه بوده است.
لطف الهی است که در این مسیر قرارداریم و قدر شناسی از این موهبت و ارزوی بهره¬مندی و تداوم آن را وظیفه خود میدانم.

چو شمع صبح دمم شد ز مهر او روشن
که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

                                                                                                                                                                 

سیدحسین سیدزاده