بیمه تامین اجتماعی

برابرتوافق صورت گرفته میان سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت فرهنگ وارشاداسلامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط پس از عضویت در صندوق و معرفی از سوی معاونت های تخصصی مربوطه یا ادارات کل ارشاد استان ها با معرفی ‌نامه"صندوق اعتباری هنر" بیمه تأمین‌اجتماعی می‌شوند.
 اعضای صندوق اعتباری هنر می توانند ضمن برخورداری از حمایت های مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از کمک ویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معادل 10درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه خود برخوردار شوند.
ضوابط و مقررات مشمولین طرح بیمه تامین اجتماعی
پس از معرفی از سوی معاونت های تخصصی ذیربط، صندوق اعتباری هنر طبق ضوابط و شرایط زیر اقدام به بیمه هنرمندان می کند.

1- عضویت در صندوق اعتباری هنر
2- متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته باشد.
3- حداکثر سن برای درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان 50 سال می‌باشد، چنانچه سن متقاضی بیش از سنین یاد شده باشد، پذیرش درخواست وی وابسته به دارابودن سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی به میزان برابر مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. کسانیکه حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف می‌باشند.

 جهت مشاهده مراحل بهره مندی متقاضیان از خدمات بیمه تأمین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

 

صفحات مرتبط